.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
Topoizomeraza I u pacjentów z twardziną układową. Ekspresja, aktywność i sekwencja DNA fragmentu 3' kodującego genu
Identyfikator pracy:8942
Rodzaj pracy:praca doktorska
Data rozpoczęcia: 25/06/1998
Data zakończenia: 25/06/1999
Autor rozprawy doktorskiej:
Promotor pracy:
Recenzent pracy:
Jednostka wykonująca:
Jednostka nadająca stopień:
Charakterystyka pracy:Topoizomeraza I należy do grupy enzymów zmieniających napięcie torsyjne w obrębie DNA. Katalizując zmiany w strukturze przestrzennej DNA topoizomeraza I ułatwia przebieg replikacji, transkrypcji i rekombinacji DNA. W przebiegu twardziny układowej (SSc), choroby tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym, dochodzi m.in. do powstawania swoistych przeciwciał przeciw topoizomerazie I (Topo I), o nieznanej funkcji. Celem pracy było zbadanie aktywności, ekspresji topoizomerazy I oraz sekwencji DNA fragmentu 3' genu kodującego topoizomerazę I. Badania przeprowadzono u 96 pacjentów z twardziną układową oraz u 96 osób zdrowych. Badania wykonano przy wykorzystaniu: analizy heterodupleksów, sekwencjonowania DNA, Northern blotu, ELISA, IF i testu relaksacji plazmidu pBR322. Stwierdzono m.in., że przeciwciała przeciw topoizomerazie I penetrują do wnętrza żywych komórek i hamują aktywność topoizomerazy I. Aktywność topoizomerazy I jest niższa u pacjentów z SSc, a u 33,4% chorych topoizomeraza I wykazuje odporność na hamujące działanie kamptotecyny. Ekspresja topoizomerazy I wzrasta pod wpływem cytokin-IL-2, TNFalfa, TGFbeta obecnych w nadmiarze u pacjentów z SSc. W obrębie fragmentu 3' kodującego genu - egzonie 20 i 21 - występują nieprawidłowości sekwencji DNA u 56% badanych pacjentów. Podsumowując, u pacjentów z SSc występują istotne zaburzenia ekspresji, aktywności i sekwencji DNA, a przeciwciała Topo I pełnią prawdopodobnie ochronną rolę u pacjentów z SSc.
Słowa kluczowe:twardzina układowa,
 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy