.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
Obraz Polski po Konstytucji 3 Maja w relacjach posła angielskiego w Warszawie Daniela Hailesa (V 1791-VII 1792)
Identyfikator pracy:95382
Rodzaj pracy:praca doktorska
Data rozpoczęcia: 30/11/1999
Data zakończenia: 15/01/2002
Autor rozprawy doktorskiej:
Promotor pracy:
Recenzent pracy:
Jednostka wykonująca:
Jednostka nadająca stopień:
Charakterystyka pracy:Niniejsza praca koncentruje się na stosunkach polsko-brytyjskich u schyłku XVIII wieku. Opiera się głównie na rękopiśmiennych, brytyjskich materiałach archiwalnych, ze szczególnym uwzględnieniem korespondencji dyplomatycznej Daniela Hailesa, posła brytyjskiego w Warszawie. Celem pracy było zrekonstruowanie wzajemnych stosunków dyplomatycznych, w okresie Konstytucji 3 Maja i wojny polsko-rosyjskiej. Opierając się na brytyjskiej korespondencji dyplomatycznej odtworzono m.in. polsko-brytyjskie negocjacje w sprawie cesji Gdańska na rzecz Prus; przebieg wydarzeń w dniu 3 maja 1791; pierwsze reakcje mocarstw europejskich na wieść i uchwaleniu konstytucji, zarejestrowane przez posłów brytyjskich na poszczególnych dworach; charakterystykę polskiej polityki zagranicznej; przebieg negocjacji z elektorem saskim, a także przebieg wojny polsko-rosyjskiej w 1972 roku. Wyniki badań pozwoliły na zrekonstruowanie politycznego obrazu Rzeczypospolitej schyłku XVIII wieku, jaki pozostawił Daniel Hailes, a także na sformułowanie wniosków odnośnie stosunku Wielkiej Brytanii i innych mocarstw europejskich wobec polskich przemian. Katowice, Uniwersytet Śląski, 2001, stron 314, bibliografia 246 (materiały archiwalne i opracowania).
Słowa kluczowe:dyplomacja, Hailes Daniel, Konstytucja 3 Maja, rozbiór Polski, stosunki polsko-brytyjskie, Wielka Brytania,
 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy